פרטי הרשמתך נקלטו  ונשלחו אל תיבת הדואר שלך.

אישור השתתפות סופי יישלח לאחר השלמת התשלום.

הנהלת MDRT ישראל